INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest OXY Spółka Cywilna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 2-8, email: biuro@tlenowakomora.pl
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonywania zabiegów w komorze hiperbarycznej i prowadzenia niezbędnej dokumentacji z tym związanej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie wyraźnej zgody udzielonej prze osobę, której dane dotyczą.
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
 • pracownicy spółki
 • podmioty świadczące usługi: informatyczne, płatnicze, księgowo-finansowe, windykacyjne, pocztowe oraz ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji placówki na podstawie właściwych przepisów, takie jak spółki, organy sądowe lub ścigania.
 1. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Przetwarzane przez administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia klientów w rozumieniu rat. 9 ust. 1 RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała odmową przeprowadzenia zabiegu w komorze hiperbarycznej.
 4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane co do zasady przez okres 5 lat licząc od dnia, w którym dokonano ostatniego zabiegu, z zastrzeżeniem przedłużenia tego okresu w przypadku realizacji ewentualnych roszczeń lub konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami.
 5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.
 6. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może zostać ograniczone w przypadku realizacji ewentualnych roszczeń lub konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli w ocenie tej osoby przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania.

Social Media

Ważne

DZISIAJ ZDROWIE JEST W TWOIM ZASIĘGU TLENOTERAPIA  HIPERBARYCZNA   ZDRÓJ

TLENOTERAPIA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

JEDYNA TWARDA KOMORA W REGIONIE

RODO